» » Як влаштована пiч »Все про будiвництво та ремонт

Як влаштована пiч »Все про будiвництво та ремонт

Як влаштована пiч »Все про будiвництво та ремонт Корпус чисто опалювальної печi складається тiльки з паливника i димооборотов. У виручених та iнших видах побутових печей можуть ще передбачатися плити, духовки, водогрiйнi коробки i т. П.

Топливник - основна частина печi. Його конструкцiя повинна вiдповiдати таким вимогам: вмiщати необхiдну кiлькiсть палива (не менше 75% всього палива, потрiбного на одну топку); забезпечувати достатнє надходження повiтря до палаючого палива; зберiгати високу температуру в зонi горiння.

Допускаемая теплонапруженiсть обсягу топливника, рiвна 200-250 тис. Ккал / м3. год, визначає його мiнiмальний обсяг. Якщо вiн недостатнiй, не буде забезпечена необхiдна тепловiддача печi. Крiм того, для зручностi кладки розмiри топливника повиннi бути кратнi розмiрам цегли.

Розмiри топливника в значнiй мiрi визначаються тепловiддачею печi. Так, його ширина при тепловiддачi печi до 1000 ккал / год складає 120 мм; при 4000 ккал / год - до 270 мм; при бiльшiй тепловiддачi - до 500 мм.

Довжину топливника приймають рiвною 260-510 мм. Для дров краще мати бiльш довгий топливник, щоб полiна укладалися i згорали лежачи. Це забезпечує бiльш повне згоряння i, отже, бiльшу економiчнiсть.

Висота топливника залежить вiд виду палива. При використаннi дров вона коливається вiд 420 до 1000 мм, рахуючи вiд колосникових грат (вiд 6 до 15 рядiв кладки). Колосниковi грати укладають зазвичай на 1-2 ряди нижче рiвня топкових дверцят з тим, щоб при її вiдкривання жар не випадало на пiдлогу. Інодi колосниковi грати встановлюють з нахилом, при якому задня частина її вище передньої на 4-5 см. Такий пiдйом пода забезпечує бiльш рiвномiрне горiння палива i вiдокремлено полум'я вiд диму (рис. 1, а).

Т о п л i в н i до рекомендується викладати або футерованих вогнетривким або шамотною цеглою. Товщина стiнок повинна бути не менше нiж Ѕ цеглини. Якщо перекриття топливника виконати у виглядi зводу, то промениста енергiя, вiдбившись вiд нього, повернеться в зону горiння, що полiпшить процес горiння палива.

У паливниках для дров добре горить i торф зi звичайною вологiстю (25-30%), i кам'яне вугiлля (останнiй горить тiльки на колосникових гратах). Для спалювання бiльш вологого торфу, торф'яної крихти i кiзяка топливник роблять з двома колосниковими гратами: горизонтальної - в заднiй частинi поду i похилiй - в переднiй (рис. 1, б). Торф розпалюють на горизонтальнiй решiтцi. Коли вiн розгориться, топливник завантажують iншим паливом, закриваючи при цьому i похилу решiтку. Щоб дрiбнi частинки торфу i кiзяка не прокидається крiзь грати, Прозоров в нiй не повиннi перевищувати 8-10 мм.

У топливнике для спалювання кам'яного вугiлля i антрациту потрiбно забезпечити посилений пiдведення повiтря в зону горiння. Ця умова задовольняється при установцi колосникових грат, за розмiрами рiвнiй поду топливника (рис. 1, в, г). Вiдзначимо, що для спалювання кам'яного вугiлля необхiднi посиленi колосники (щоб вони швидко не прогоряли) з висотою пластин не менше 40 мм. Тодi повiтря, що йде з зольника до палива, охолоджує ґрати, i вона довше служить.


Рис. 1. Паливники для рiзних видiв палива: а - для дров; б - для торфу; в - для кам'яного вугiлля

3 о л ь н i к о в а я к а м е р а, що знаходиться пiд колосникових гратами, служить для збору золи та залишкiв незгорiлих часток палива i головним чином для пiдведення повiтря через поддувальную дверцята i щiлини колосникових грат до палива, що знаходиться в топливнике. Висота зольниковой камери - зазвичай три шари цегли.

Щоб гази не проникали в примiщення при закритiй печi, в димовiй засувцi або в'юшки слiд передбачити наскрiзний отвiр дiаметром не менше 10 мм.

Для пiдвищення коефiцiєнта корисної дiї (ККД) в печах влаштовуються системи д и м о о б о р о т о в. Їх призначення - так органiзувати рух гарячих газiв, що надходять з паливника, щоб вони, рухаючись по каналах i камерах, вiддавали оптимальну кiлькiсть теплоти цеглянiй кладцi. Дуже важливо, щоб площа внутрiшньої теплосприймаючої поверхнi димоходiв печi вiдповiдала обсягу топливника. Так, якщо площа поверхнi димоходiв недостатня, то теплота буде йти в димову трубу недовикористаної i це знизить ККД печi. При зайвої же площi поверхнi димоходiв температура газiв буде настiльки низькою, що викличе появу конденсату.

ЦЕ КОРИСНО ЗНАТИ

Дрiбний вугiлля i вугiльний пил можуть горiти i видiляти теплоту не гiрше, нiж шматки великого вугiлля. Подiбну дрiбниця, загорнувши пiсля попереднього змочування в пакети з газети, завантажують в пiч по 1-2 пакета разом з шматками крупного вугiлля, розмiщуючи їх у стiнок топливника.

Якщо дрiбного вугiлля занадто багато, то для його спалювання можна використовувати наступний прийом: ввести через верхню конфорку i поставити на колосник вiдрiзок жерстяної труби. Потiм заповнити її знизу короткими дровами, а зверху великими шматками вугiлля. Зовнi трубу треба обкласти зволоженим дрiбним вугiллям. Пiч розтоплюють пiсля вилучення труби. Подiбна укладання забезпечує проходження через колосниковi ґрати i товщу вугiлля достатнього для горiння кiлькостi повiтря.

Для найкращого засвоєння теплоти необхiдно, щоб площа внутрiшньої поверхнi димооборотов перевищувала площу зовнiшньої теплоотдающей поверхнi печi на 30-35%. Площа внутрiшньої поверхнi печi залежить вiд перетину димооборотов, їх числа i системи розташування.

Вce димооборотов повиннi мати достатню перетин для вiльного пропускання всього обсягу утворюються при згоряннi палива димових газiв.

Як правило, розмiри каналiв кратнi розмiром цегли i зазвичай рiвнi 260x130 мм (1х № / 2 цегли) або 130 х 130 мм (№ / 2 х № / 2 цегли). Площа перетину каналiв димооборотов також повинна бути узгоджена з тепловою продуктивнiстю печi. При надмiрно великiй їх перетинi пiч недостатньо розiгрiється, при занадто малiй - буде димiти. Досвiд говорить, що димооборотов при тепловiддачi печi до 3000 ккал / ч повиннi мати перерiз 170-250 см2, а при тепловiддачi 3000-5000 ккал / год - 250-300 смi.
19-12-2015, 00:40
119 просмотров
Теги: палива, топливника, температуру, горiння, теплонапруженiсть, обсягу, високу, Допускаемая, палаючого, забезпечувати, топку, достатнє, надходження, повiтря, зберiгати, рiвна, розмiри, кладки, повиннi, кратнi
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.