» » Стяжка пiдлоги своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Стяжка пiдлоги своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Стяжка пiдлоги своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Матерiали, службовцi для створення вирiвнюючого шару, можуть називатися по-рiзному. Наприклад, просто стяжкою називають найдешевший i популярний варiант - цементно-пiщану сумiш. Незважаючи на те що цей термiн невiрний, вiн зустрiчається повсюдно. Слова «ровнiтель» i «базовий ровнiтель» використовуються по вiдношенню до бiльш сучасних сумiшей, що володiє в деякiй мiрi властивiстю самовирiвнювання. Вони бiльш зручнi в роботi, нiж класичнi стяжки.

Ще бiльш технологiчнi так званi наливнi самовирiвнюючi пiдлоги, однак вони дорогi i рiдко використовуються для створення товстошарових стяжок, їх роль - створення iдеально рiвного фiнiшного шару, пiдкладки йод кiнцеве пiдлогове покриття.

МАТЕРІАЛИ


Класичнi цементно-пiщанi стяжки
До складу цементно-пiщаної сумiшi, крiм якiсного портландцементу i кварцового пiску, вводяться рiзнi добавки, що збiльшують пластичнiсть матерiалу, що запобiгають усадку i регулюючi швидкiсть твердiння. До речi, всупереч поширенiй помилцi в якiсних сумiшах мiстяться пiщинки рiзного дiаметру При створеннi сумiшi промитий висушений i роздiлений на фракцiї пiсок заново змiшують в певних пропорцiях, це збiльшує мiцнiсть i стiйкiсть готової стяжки до розтрiскування.

Ранiше для пiдвищення мiцностi цементного иола його змiцнювали сталевою арматурою. Цей метод використовується i зараз, однак бiльш перспективним вважається введення армуючих добавок - фiбри в суху сумiш. Фiбра може бути виготовлена ??з металу або з волокон полiпропiлену, базальту або щелоче-стiйкого скла.

Додавання пластифiкаторiв в суху сумiш надає готовому розчину додаткову рухливiсть i пластичнiсть, призводить до зниження розшаровування розчину i пiдвищує кiнцеву мiцнiсть готової стяжки за рахунок зниження кiлькостi води в розчинi i освiти бiльш однорiдною i щiльної структури цементно-пiщаного каменю.

Слiд пам'ятати, що цементна стяжка при висиханнi завжди дає усадку, в результатi чого на поверхнi можуть утворитися трiщини. Для усунення трiщиноутворення необхiдно прокласти по периметру примiщення крайову стрiчку з спiненого полiетилену товщиною близько 10 мм i висотою не менше планованої товщини стяжки. Якщо площа пiдлоги перевищує 20 м (або довжина будь зi стiн бiльше 6 м), необхiднi компенсацiйнi шви. Шви прорiзають у двох взаємно перпендикулярних напрямках, їх глибина вiд 5 мм до У3 товщини стяжки.

Гiпсовi стяжки

Цi самовирiвнюючi склади для стяжок складаються з зачиняють водою гiпсу з добавками пластифiкаторiв i сповiльнювачiв твердiння. На вiдмiну вiд це-ментсодержащiх матерiалiв вони повнiстю зберiгають свiй об'єм i форму пiсля заливки розчину, тому при їх пристрої немає необхiдностi в прорiзуваннi компенсацiйних швiв. Гiпсовi стяжки бiльш унiверсальнi - вони придатнi для рiзних покриттiв i рiзних конструкцiй пiдлоги (табл. 1). Гiпс вiдноситься до речовин «повiтряного твердiння», при висиханнi вiн не боїться протягу i високих температур. З тiєї ж причини гiпсовi розчини можна заливати при бiльш низькiй температурi, нiж цементнi: основна вимога - щоб вода замiшування сухої сумiшi не замерзала!

Гiпсовi стяжки придатнi для використання в сухих примiщеннях, надмiрна волога їм шкодить. Проте в примiщеннях з невеликою вологiстю, наприклад у ванних кiмнатах, санвузлах, цей матерiал цiлком може застосовуватися: навiть у разi зволоження (затоплення) стяжки пiсля висихання вона вiдновлює свої характеристики i може експлуатуватися далi.

Іншi основи

Крiм цементно-пiщаних та гiпсових матерiалiв, для стяжки пiдлоги застосовуються i деякi iншi речовини - асфальтобетон, магнезит, епоксиднi i полiуретановi смоли; проте всi вони служать в основному для влаштування промислових пiдлог i в житлових примiщеннях застосовуються вкрай рiдко.

СЕКРЕТИ ТЕХНОЛОГІЙ


Пiдготовка поверхнi

Поверхня перед початком робiт повинна бути очищена, знепилена i загрунтована Грунтування збiльшує адгезiю стяжки до основи i перешкоджає занадто швидкому всмоктуванню води з цементної сумiшi. В iншому випадку нестача вологи може привести до розтрiскування стяжки при висиханнi. Будь отвори i щiлини в основi слiд розшити i заповнити ремонтним розчином

Щоб не залити сусiдiв, перед початком робiт по стяжцi слiд ретельно закрити всi отвори в пiдлозi - стики плит перекриттiв, кути, комунiкацiї, труби опалення - за допомогою будь-якого ремонтного складу або швидкотверднучого плиткового клею. Якщо ж прийнято рiшення про влаштування гiдроiзоляцiйного шару, то варто врахувати, що при використаннi полiетиленової плiвки зростають вимоги до мiнiмальної товщинi заливається стяжки, вона повинна складати не менше 40-50 мм

Якщо «заливається» примiщення цiлком, то на входi встановлюють бар'єр з дерев'яного бруса потрiбної висоти. При заливцi великих площ поверхню треба роздiлити на дiлянки розмiром до 30 м2, видiленi фрагменти заливаються послiдовно.

Укладання стяжки але «маяках»

«Маяками» називають мають фiксовану висоту жорсткi направляючi - по ним вирiвнюють площину стяжки. Зазвичай це металевi труби або профiлi. Вони встановлюються паралельно i служать опорами для кiнцiв правила, за допомогою якого розрiвнюють розчин.
Стяжка пiдлоги своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Укладання стяжки по «маяках». Нанесення адгезиву перед укладанням стяжки.

Стяжка пiдлоги своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вирiвнювання поверхнi (вивiрка горизонтальностi) по «маяках»

Стяжка пiдлоги своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Механiчне вигладжування поверхнi стяжки.


Пристрiй самовирiвнюючої стяжки

У цьому випадку все гранично просто - приготовлену сумiш виливають на чисте i мiцну основу i розрiвнюють будь-яким доступним iнструментом, наприклад, гумовим шпателем, потiм прокочують голчастим валиком, щоб позбутися вiд залученого при перемiшуваннi повiтря в товщi матерiалу.

Монтаж «напiвсухий» стяжки

Для цього варiанту вирiвнювання пiдлоги використовують тi ж самi сухi сумiшi, що i для роботи з традицiйної «мокрою» технологiї. Однак водою вони розлучаються всього лише до стану «мокрого пiску». Знижений вмiст води збiльшує трiщиностiйкостi готового шару. Така сумiш вимагає додаткового ущiльнення i загладжування за допомогою за-тiрочной машини.

Монтаж «сухий» стяжки

При влаштуваннi стяжки можна помiтити такий парадокс - матерiал для неї повинен бути гранично пластичним, щоб надiйно заповнювати щiлини i вибоїни на пiдставi, але водночас досить жорстким, щоб пiд фiнiшним покриттям не прогинатися i не «гуляти». У класичних «мокрих» стяжках ровнiтель в розведеному водою станi забезпечує пластичнiсть, а пiсля затвердiння - мiцнiсть. Але хто сказав, що обидва цi властивостi повиннi уживатися в одному матерiалi? Чому б не використати два рiзнi продукти? Саме за цим принципом органiзовується «суха» стяжка. Нижнiй шар - засипка з прокаленного дрiбнофракцiйних керамзиту. Вона забезпечує максимальне заповнення всiх дефектiв пiдстави, а також покращує теп-ло i звукоiзолятрюнние властивостi статi. Верхнiй шар - мiцнi i стабiльнi гипсоволоконних панелi. Цi панелi (наприклад, «Кнауф») мають товщину 20 мм i виробляються шляхом склеювання двох вологостiйких гiпсоволокнистих листiв розмiрами 1500x500x10 мм з взаємним змiщенням в двох перпендикулярних напрямках i утворенням фальцiв шириною 50 мм але периметру виробiв.

Виготовляють «суху» стяжку в кiлька етапiв. Спочатку - розмiтка рiвня пiдлоги, далi йде укладання пароiзол-цiйного шару, установка кромочної стрiчки по периметру стiн, укладання та нiвелювання вирiвнюючого шару сухої засипки i, нарештi, монтаж гiпсоволокнистих панелей.

Панелi укладають рядами, справа налiво. Перед укладанням першого ряду фальци, що примикають до стiни, обрiзають. Панелi крiплять мiж собою, послiдовно наносячи двi смуги клеїть мастики на фальци стикуються, i змiцнюючи їх за допомогою гвинтiв для ГВА довжиною 19 мм, розташованих з кроком не бiльше 300 мм

РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ


Чому стяжка «бухтить» або трiскається?
Стяжка трiскається, коли занадто швидко втрачає воду. Це може статися, по-перше, якщо в примiщеннi спекотно, а све-жеуложенний шар не захищений полiетиленовою плiвкою. По-друге, якщо пiдстава пiдлоги перед роботою не було змочене водою або загрунтувати. Пористий матерiал пiдстави, як губка, вбирає воду з розчину, заважаючи йому ствердiти. Якщо ж придiлити належну увагу пiдготовцi поверхнi до укладання стяжки i догляду за готовим шаром в першi кiлька днiв, то в бiльшостi випадкiв проблем бути не повинно. Вже утворилися трiщини акуратно розширюють i заливають спецiальним ремонтним розчином. Якщо ж їх багато, то, на жаль, єдиний вихiд - переробити стяжку.

Професiйнi будiвельники кажуть, що стяжка «бухтить» в тому випадку, коли вона явно вiдстає вiд основи. Це виражається в тому, що при ходьбi або простукуваннi чути глухий «пустотний» звук Така ситуацiя загрожує руйнуванням матерiалу в процесi експлуатацiї. Якщо «бухтить» весь шар стяжки, то причиною тому служить погана адгезiя. У цьому випадку стяжку необхiдно повнiстю демонтувати i залити знову, ретельно очистивши i загрунтувавши поверхню. Для збiльшення адгезiї роблять поверхню бiльш шорсткою за допомогою насiчок, будiвельної сiтки. Якщо ж «бухтять» окремi дiлянки, то, швидше за все, причина - погана пiдготовка поверхнi, залишена пил i дрiбне смiття. У цьому випадку можна обiйтися локальним ремонтом.

Технiчнi характеристики сумiшей для влаштування стяжки пiдлоги

Натискаємо-збiльшуємо.

[thumb]http://legion-nsk.ru/engine/go.php?url=L3VwbG9hZHMvcG9zdHMvMjAxMi0xMS9vMDYwcXZvdzgwLmpwZw==[/thumb]


Джерело:
17-11-2014, 04:49
136 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.