» » Будуємо тепле житло »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Будуємо тепле житло »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Будуємо тепле житло »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт Що являє собою теплий будинок? Вiдповiдь на це питання можна знайти в СНиП 23-03-2003 "Тепловий захист будiвель", згiдно з яким така будiвля характеризується ефективною тепловою захистом - "теплозахиснi властивостi сукупностi зовнiшнiх i внутрiшнiх огороджувальних конструкцiй будiвлi, що забезпечують заданий рiвень витрати теплової енергiї ... при оптимальних параметрах мiкроклiмату його примiщень ".

Ефективна тепловий захист будiвель нерозривно пов'язана з їх енергоефективнiстю - значенням питомої витрати теплової енергiї на опалення будинку за опалювальний перiод. Зв'язок передбачає пункт 4.1 СНiПа 23-03-2003, в якому зазначено, що "будiвництво будiвель повинно здiйснюватися вiдповiдно до вимог до теплового захисту ... при мiнiмальному витратi теплової енергiї на опалення". При цьому чим менше значення питомої витрати теплової енергiї, тим бiльше благополучним з точки зору енергетичної ефективностi є будiвля.

Таким чином, сучасний теплий будинок повинен забезпечувати комфортний мiкроклiмат для проживання людей i, разом з тим, мiнiмальне споживання енергоресурсiв на потреби опалення. Реалiзувати концепцiю теплого будинку на практицi дозволяє використання сукупностi об'ємно-планувальних рiшень, будiвельних матерiалiв i технологiй. Про рiшення, якi сприяють пiдвищенню теплової та енергетичної ефективностi будiвель, i пiде мова далi.

Об'ємно-планувальнi рiшення

Теплоеффектiвность житлових будiвель в чому залежить вiд застосовуваних об'ємно-планувальних рiшень. Особливу роль вiдiграє такий показник, як вiдношення площi огороджувальних конструкцiй до опалювального об'єму будiвлi, який отримав назву "коефiцiєнт компактностi". Через поверхню огороджувальних конструкцiй вiдбувається до 60% сукупних тепловтрат, вiдповiдно, чим менше їх площа, тим бiльше тепла зберiгається всерединi будiвлi.

Одним iз способiв вирiшення проблеми є проектування так званих "шiрококорпусних" будинкiв з полiпшеним на 15-25% коефiцiєнтом компактностi. Крiм зниження тепловтрат, даний пiдхiд забезпечує збереження стiйкого мiкроклiмату всерединi будiвлi. Додатковi тепловтрати можуть бути пов'язанi зi складною геометрiєю фасадiв будiвлi: наявнiсть виступiв, ризалитов та iнших архiтектурних елементiв збiльшує площу огороджувальних конструкцiй i тим самим призводить до зниження теплової ефективностi аж до 15% в порiвняннi з будiвлею з рiвним фасадом.

Не менш важливою з точки зору теплоеффектiвностi є висота будiвлi. За розрахунками фахiвцiв, висотнi житловi будинки (17-25 поверхiв) пiддаються значним вiтрових навантажень, якi служать причиною пiдвищених тепловтрат в примiщеннях, розташованих з навiтряного боку. Згiдно з розрахунками, оптимальною з точки зору теплоеффектiвностi є висота до 16 поверхiв.

Говорячи про об'ємно-планувальних рiшеннях, що сприяють зниженню тепловтрат, не можна не згадати про спiввiдношення довжини i ширини примiщень. Доведено, що кiмнати квадратної форми значно гiрше протистоять зовнiшнiм тепловим впливам в порiвняннi з витягнутими примiщеннями. Однак останнi часто страждають вiд нестачi денного свiтла. У зв'язку з цим оптимальне спiввiдношення довжини i ширини кiмнати - 3/2. У примiщеннях, при проектуваннi яких дотримується ця пропорцiя, зберiгається бiльш стабiльний температурний режим.

Пiдвищенню теплового захисту сприяє також засклення лоджiй i балконiв. Недолiком такого рiшення є зниження на 30% освiтленостi кiмнат денним свiтлом, а також значне погiршення умов провiтрювання. Теплоеффектiвность будинку багато в чому залежить вiд площi склiння. Згiдно СНiП 23-03-2003 вона не повинна перевищувати 18% вiд площi огороджувальних конструкцiй. В iншому випадку тепловтрати можуть збiльшитися в кiлька разiв.

Пiдвищенню теплової ефективностi сприяє орiєнтацiя фасадiв будiвлi по сторонах свiту вiдповiдно до iснуючої в данiй мiсцевостi розою вiтрiв. Наприклад, для зниження тепловтрат в будiвлях Московського регiону бажано скоротити до мiнiмуму площа склiння пiвнiчного фасаду будiвлi, а з пiвденного боку, навпаки, збiльшити її максимально для використання сонячної енергiї.

11-04-2016, 19:34
161 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.