» » Вiкно в Париж. Мансарднi вiкна »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вiкно в Париж. Мансарднi вiкна »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вiкно в Париж. Мансарднi вiкна »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Архiтектор Людовика ХIV - Ардуен-Мансар - блискуче справлявся з будь поставленим завданням. Вiн будував швидко, вишукано i надiйно. Могутнiсть французьких королiв вiн втiлив у неперевершених палацах, фонтанах, парках ... Цiкаво, що роль даху в творiннях цього потомственого зодчого була настiльки велика, що його прiзвище i породила новий елемент i термiн в архiтектурi - мансарду, яку завжди вiдрiзняють витонченi вiконця.

Колись вищою мiрою романтизму вважалося жити в мансардi ... Але iснувала думка, що на таких свого роду горищах живуть тiльки незаможнi. Сьогоднi iнтерес до мансардi загострився, а, отже, нове життя знайшли i мансарднi вiкна. На думку сучасних фахiвцiв, головна вiдмiннiсть мансарди вiд звичайного горища - це велика кiлькiсть природного свiтла i свiжого повiтря. А без мансардного вiконця навряд чи вдасться досягти бажаного результату. Стало бути, вiкно в мансардi - важливий, практично основний, елемент ...

ОСОБЛИВОСТІ І ВИМОГИ

По сутi, мансарднi вiкна є елементами даху, а тому несуть ту ж навантаження i функцiї, що i покрiвельне покриття. Отже, вони повиннi вiдповiдати тим самим вимогам, що i сучасна покрiвля. І все ж це вiконнi системи, основне завдання яких полягає у висвiтленнi мансарди, її вентиляцiї, теплозахисту та iн.

Як ми вже згадували вище, величезне значення має достатнiй рiвень освiтлення, iнакше мансарда перетвориться на звичайний горище. Отже, свiтло вiд мансардного вiкна повинен поширюватися рiвномiрно по всьому примiщенню, бiльше того, глухi бiчнi вiдсiки, якi затуляють свiтло, неприпустимi. Однiєю з особливостей мансардних вiкон є можливiсть пропускати необхiдну кiлькiсть свiтла при меншiй площi отвору в порiвняннi з фасадними вiкнами. Крiм того, вiкна для мансарди забезпечують повний захист вiд зовнiшнiх впливiв - вони чудово пристосованi до будь-яких погодних умов, тому їх успiшно застосовують у всiх клiматичних зонах.

Мансарднi можуть вирiшити проблеми евакуацiї з примiщення в разi пожежi або при iншiй аварiйної ситуацiї. На ринку представленi моделi евакуацiйних вiкон, якi за умови обладнання покрiвлi та внутрiшнього примiщення спецiальними сходинками i огородженнями, рекомендованi як елемент аварiйного виходу. Також iснують орнi вiкна, якi вiдкриваються за аналогiєю з фасадними вiкнами i допомагають оперативно покинути примiщення.

Крiм того, iснують склопакети, надiйно захищають мансарду вiд несанкцiонованого проникнення ззовнi. У деяких моделях вiкон для даху встановленi склопакети з системою триплекс. Триплекс - це два скла, склеєнi мiж собою спецiальною плiвкою. Такий склопакет розбити досить складно, i навiть якщо це сталося, скло повисає на плiвцi i для його видалення потрiбен значний час.

Мансардне вiкно, як, втiм, i iншi види вiкон, має двi частини: нерухому - коробку i рухому - раму. Але на цьому його схожiсть з традицiйним вiкном закiнчується. Починаються суцiльнi вiдмiнностi. Отже, перше - скло для мансардного вiконця має вiдповiдати найвищим вимогам мiцностi. Оскiльки фактично таке вiкно є частиною даху, воно повинне витримувати тi ж навантаження, що i крiвля (атмосфернi опади та iн.) До слова, склопакети для мансардних вiкон роблять виключно однокамерними, щоб не обтяжувати вiконну конструкцiю i не давати непосильне навантаження петлям.

Друга умова - скло для мансардного вiкна має бути безпечним. Ось з цiєї причини склопакети для мансардних вiкон виготовляють iз загартованого ударомiцного скла.

Третє - раму i коробку слiд обов'язково захищати вiд негоди спецiальними металевими накладками (окладами). І четверте - стик вiконної коробки i покрiвлi повинен бути ретельно заiзольований, щоб мiж ними не просочилася вода. Справа в тому, що нахил даху (оптимальний кут нахилу - вiд 15 до 87 °) не може гарантувати швидкий схiд снiгу або дощової води. Тому вiкно необхiдно ретельно закладати, щоб уникнути протiкання.

У мансардних вiкнах дуже велике значення має механiзм вiдкривання. Найбiльш поширеним є пiдвiс по середнiй (центральної) осi, навколо якої i повертається вiкно при вiдкриваннi. Ручка може бути розташована як знизу, так i зверху. Існує модель вiкна з комбiнованим вiдкриванням, тобто воно може вiдкриватися назовнi знизу вгору за допомогою ручки, розташованої в нижнiй частинi вiкна. Для провiтрювання примiщення система вiдкривання дозволяє фiксувати вiкно в декiлькох положеннях. Бiльше того, розроблена окрема фурнiтура. Спецiальний поворотний механiзм - фрикцiйнi петлi - дозволяють повернути раму на 180 °, завдяки чому зовнiшнє скло без працi можна помити зсередини, не боячись випасти з вiкна. Вiконна рама фiксується у вiдкритому положеннi засувками, якi, звичайно ж, ставлять i на звичайнi вiкна. Але рiзниця в тому, що мансарднi вiкна мають пристойний нахил, а тому засувки - єдиний спосiб їх зафiксувати.

Надходження свiжого повiтря для мансарди так само важливо, як i достатнє освiтлення. Багато моделей вiкон для мансард забезпеченi вентиляцiйними пристроями, що дозволяють провiтрювати примiщення навiть при закритiй рамi, що дуже зручно в холодну пору i в несприятливу погоду.

Ще один, бiльш традицiйний i звичний, спосiб вентиляцiї - фiксацiя вiкна в певному положеннi за допомогою ручки.

ЗАХИСНІ НАКЛАДКИ (окладу)

Як ми вже неодноразово говорили, мансарднi вiкна повиннi бути стiйкими до впливiв матiнки-природи, iнакше не витримають експлуатацiйних випробувань. Саме тому дерев'янi елементи вiкна для мансарди захищають зовнi алюмiнiєвими профiлями (накладками, окладами) з полiестровим покриттям. Якщо дах мiдна, слiд використовувати спецiальнi мiднi оклади.

В обов'язки окладiв, крiм захисту дерев'яних елементiв вiд зовнiшнiх впливiв, входить також вiдведення дощової води вiд поверхнi вiкна.

Оклади непомiтнi на даху (їх верхнi i бiчнi сторони закритi покрiвельним матерiалом), так що на естетичнi характеристики вашого будинку впливу не матимуть. Практично всi виробники мансардних вiкон пропонують кiлька варiантiв окладiв для рiзних типiв покрiвельних матерiалiв:

для черепицi i хвилястих листiв;
для групи вiкон;
для плоских покрiвельних матерiалiв.
Щоб уникнути корозiї метал, з якого зробленi оклади, повинен «поєднуватися» з покрiвельним матерiалом. Це має велике значення! Як правило, фiрми пропонують стандартний набiр окладiв (з пофарбованого алюмiнiю), вiдповiдний до будь-якого покрiвельного покриття, крiм мiдного.

МАТЕРІАЛ

Дерев'янi частини мансардних вiкон виготовляють з сосни. Але це не означає, що будь соснове дерево гiдно перевтiлитися в мансардне вiкно. Для таких цiлей беруться тiльки стовбури до крони. Невеликi дощечки добре просушують, а потiм склеюють в короткi бруски. І тiльки потiм з цих брускiв збирають вiконнi коробки i рами. Завдяки такiй технологiї виробництва рами в подальшому не розсихаються i не коробляться при перепадi температур i вологостi.

Дуже добре, якщо дерево, з якого зробленi рама i коробка, не мало сучкiв. Вiдсутнiсть останнiх забезпечує не тiльки красу, але i максимальну довговiчнiсть мансардного вiкна. Справа в тому, що сучки - це прихованi провiдники вологи i грибкiв. Тим бiльше що сучок з часом взагалi може випасти.

І останнє - рама i коробка обов'язково повиннi бути обробленi антисептиком i покритi захисним шаром лаку. Деревина - матерiал, що вимагає захисту та догляду.

Сьогоднi дуже популярний пластик, так чому ж при виробництвi мансардних вiкон використовується дерево? Вся справа в тому, що дерев'янi вiкна легше, довговiчнiше, естетичнiше i т. Д. Однак при всiй привабливостi мансардних вiкон з дерева iснують причини, за якими їх застосування обмежується, а iнодi просто неможливо, наприклад, в примiщеннях з пiдвищеною вологiстю повiтря. Ось в таких випадках металопластиковi мансарднi вiкна якраз до речi.

АКСЕСУАРИ

Навiть самий детальну розповiдь про мансарднi вiкнах не буде вичерпним, якщо ми упустимо пункт про аксесуари. Крiм того, вiкно на даху вимагає не тiльки прикраси, але i захисту вiд сонця, адже мансарднi вiкна за рахунок ухилу пропускають на 40% бiльше свiтла, нiж фасаднi.

Жалюзi дозволяють контролювати кiлькiсть i напрямок проникаючого в кiмнату сонячного свiтла. Із зовнiшнього боку вони покритi термоотражающим шаром, який допомагає зберiгати тепло в примiщеннi взимку i зменшувати його проникнення влiтку. Для запобiгання нагрiвання кiмнати жалюзi повертають термоотражающим покриттям назовнi, а для збереження тепла - у всередину примiщення.

Штори створюють атмосферу домашнього затишку i дозволяють обмежити потрапляння свiтла в кiмнату.

Маркiзи (маркiзети) - мабуть, найбiльш ефективний засiб захисту вiд спеки. Завдяки їм можна зменшити кiлькiсть проникаючого тепла на 65%, розсiюючи сонячнi променi до потрапляння на вiкно. Маркiзи встановлюються зовнi, а управлiння ними проводиться зсередини. Їх виготовляють iз сiтчастого матерiалу, який вiдмiнно розсiює променi, але абсолютно не погiршує вид, що вiдкривається з вiкна. Якщо маркiзи не експлуатуються, їх можна згорнути i заправити пiд верхню накладку вiкна. До того ж на одному вiкнi можна одночасно змiцнити й маркiзет, i внутрiшню шторку або жалюзi.

Шнур, стрижень i система дистанцiйного вiдкривання застосовуються для управлiння вiкнами, розташованими на великiй висотi безпосереднiй доступ до них практично неможливий.

НЮАНСИ УСТАНОВКИ

Щоб вибрати потрiбний розмiр вiкон мансарди, треба виходити з того, що площа склiння повинна складати не менше 10% вiд загальної площi примiщення.
У разi якщо вибране вами вiкно ширше або вже кроку крокв криши, необхiдно зробити пiдгонку крокв.
Оптимальна висота установки вiкна складає 90-110 см вiд рiвня пiдлоги до нижнього краю вiкна або 115-130 см вiд пiдлоги до нижньої частини рами (щоб було зручно дивитися у вiкно, сидячи на стiльцi).
Пам'ятайте, якщо ви встановите вiкно занадто високо, ви позбавите себе задоволення споглядати гарний вид з вiкна. Але чим вище розташоване вiкно, тим краще освiтлена кiмната.
Має велике значення, щоб укоси (внутрiшнє облицювання) зверху i знизу вiкна були «вiдкритi». Щоб уникнути появи конденсату на склi, потрiбно заздалегiдь потурбуватися про вiльну циркуляцiю теплого повiтря. Для цього слiд зробити нижнiй укiс вiкна вертикальним, а верхнiй - горизонтальним; встановити пiд вiкном джерело тепла (радiатор), а надалi регулярно провiтрювати примiщення.
Пiдвiконня доцiльно встановлювати з деяким вiдступом вiд стiн, передбачаючи можливiсть повного осьового повороту вiконної рами.
Мансарднi вiкна (вiдкриваються i «глухi») можна комбiнувати в однiй або двох площинах, залежно вiд розмiрiв i планування примiщення.
Вартiсть монтажу становить приблизно 20-60% вiд цiни мансардних вiкон i залежить вiд обсягу роботи з покрiвлею.

РИНОК

На вiтчизняному ринку мансарднi вiкна представленi наступними торговельними марками: FAKRO (Польща), ROTO (Нiмеччина), VELUX (Данiя), ZENITH (Італiя). Вартiсть мансардного вiкна залежить вiд виробника, розмiрiв, матерiалiв i в середньому становить 2000 грн.
Олена Бойко
«БУДУЙСЯ!»
18-04-2016, 12:55
207 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.