» » Замiський будинок: перезавантаження

Замiський будинок: перезавантаження

Замiський будинок: перезавантаження
Багато покупцiв замiських будинкiв стикаються з проблемою перебудови або реконструкцiї своєї власностi. Воно й зрозумiло: будинок, який будувався «пiд себе», часто не задовольняє всiм вимогам новоселiв. Ось чому новоспеченi власники майже вiдразу беруться за доопрацювання будинку: однi збираються змiнити обробку фасаду i планування iнтер'єрiв, iншi - прибудувати ганок, веранду, зимовий сад, баньку або гараж, третi - перетворити горище в мансарду.

Однак далеко не всi варiанти «перезавантаження» будинку проходять безболiсно. Багато змiн, якi на перший погляд здаються дрiб'язковими, здатнi серйозно пошкодити конструктивнi елементи будiвлi, а то й зовсiм спотворити його.

З чого починається перебудова
Завдання реконструкцiї нерiдко доводиться вирiшувати не тiльки покупцям будинкiв на вторинному ринку, але i власникам будинкiв, побудованих якийсь час назад. Мало хто з домовласникiв не стикався з необхiднiстю пристосовувати своє житло до змiнених з плином часу вимогам родини до його перебудови.

Причини перепланування можуть бути рiзними. У кожного члена родини свої побажання, i зрозумiло, що «шаблонних» кiмнат в своєму котеджi бути не повинно. Крiм того, iнодi потрiбна змiна функцiональних зон. Наприклад, на другому поверсi котеджу обладнаний тренажерний зал. Але спортсменiв, навiть любителiв, серед нових господарiв немає, тому необхiдно перевлаштування залу в житлову кiмнату або спальню.

Ще одна причина реконструкцiї будинку - змiни у складi сiм'ї, її матерiальному становищi або просто у вiдношеннi до свого житла. Будинок, який здавався зручним, з часом став тiсним: нiде розмiстити старших дiтей, влаштувати приїхали в гостi батькiв i гiдно прийняти друзiв, зайнятися улюбленою справою, нiкуди поставити другу машину i скласти садовi меблi на зиму i т. Д. Традицiйнi варiанти перебудови - змiна функцiонального призначення примiщень, перепланування, освоєння мансардного простору, надбудови i прибудови. Коли для вирiшення назрiлих проблем не потрiбно нарощувати площi, для «примирення» господарiв з будинком буває достатньо лише змiни функцiй деяких його примiщень або перепланування. Однак свободу в органiзацiї нового життєвого простору можуть обмежити жорстко фiксованi елементи: несучi стiни, мiсця проходження iнженерних комунiкацiй, водопровiднi та каналiзацiйнi стояки, вентиляцiйнi канали, а також велика кiлькiсть деталей i декору на фасадах. Ось чому, купуючи новий будинок з твердим намiром його перебудувати, не полiнуйтеся проконсультуватися з цього питання з архiтекторами ДО пiдписання договору з продавцем.

Якби тiльки мансарда
Немає нiчого дивного в тому, що при реконструкцiї власного будинку багато хто з нас хочуть заощадити. Але однi економлять на якостi будiвельних та оздоблювальних матерiалiв, а iншi шукають оптимальнi варiанти використання корисної площi будинку при мiнiмiзацiї витрат.

Найпростiшим рiшенням для збiльшення житлової площi в замiському будинку є перетворення горища в мансарду. Витрати на будiвельнi матерiали, експлуатацiю механiзмiв i оплату працi при пристрої мансарди на 20% нижче, нiж при зведеннi додаткового поверху. Крiм того, мансардний поверх економiчно ефективний в експлуатацiї. Втрати тепла через порожнiй горище складають близько 9%. Як показали проведенi вимiри, мансардний поверх, зведений з легких конструкцiй з використанням ефективного утеплювача, забезпечує скорочення питомого енергоспоживання мiнiмум на 20%. А з установкою спецiальних мансардних вiкон питоме енергоспоживання знизиться ще.

І ще одна перевага мансарди. Згiдно СНиП 2.08.01.1989, мансардний поверх - це житловий поверх, що розмiщується всерединi горищного простору, вiн не є надбудованим поверхом, а значить - не вимагає узгоджень. Для створення ман-
сардного поверху потрiбна досить високий дах, i її несучi конструкцiї не повиннi перешкоджати пристрою примiщень. Оптимальний ухил скатiв для мансардного поверху - 45 градусiв, але залежно вiд стилю архiтектури та масштабу основного будинку можуть використовуватися i поєднання крутих i пологих схилiв.

Але якщо проблеми не вирiшити в межах iснуючого об'єму будинку, необхiдно подумати про можливостi його розширення надбудовою i (або) прибудовами.

Адаптацiя надбудовою - оптимальний варiант комфортного розселення складних по складу сiмей з декiлькох поколiнь. При iзольованiй сходах i достатньому iнженерному забезпеченнi кожен поверх такого будинку може бути автономним, зi своїм замкнутим життєвим циклом. Надбудова рацiональна для будинкiв iз запасом мiцностi фундаментiв, щипцевiй або плоскою покрiвлею, вiдсутнiстю складного декору на фасадах, вiд-
критої схемою сходи i вертикальних iнженерних комунiкацiй. Цей прийом рекомендується, коли немає додаткових площ для будiвництва прибудов або з метою економiї мiсця, якщо дiлянка невелика або має виразний ландшафт.

Пристроюємо зимовий сад
Прибудова до котеджу доцiльна для будинкiв з «вiдкритою» для прилаштовують частини схемою коридорiв, сходiв i фасадiв. Варiантiв тим бiльше, чим бiльше зон контакту з прилаштовують частинами буде виявлено в структурi будинку. Прибудови до будинкiв з «закритою» схемою планування приведуть до ускладнення зв'язкiв мiж примiщеннями, незручностей перемiщення мiж його зонами, подовженню коридорiв, появi прохiдних кiмнат.

Якби комусь спало на думку скласти рейтинг популярностi прибудов до сучасних котеджiв, то одне з перших мiсць у ньому, безсумнiвно, зайняв би зимовий сад. Хоча зимовий сад - не надто важка споруда, йому потрiбно фундамент, закладений на глибину промерзання грунту. Для середньої смуги це 120-150 см. У нашому клiматi скляну стiну зимового саду логiчнiше ставити на цоколь: i замети НЕ намете, i опалювальнi прилади зручно розмiщувати по внутрiшнiй стiнi цоколя. Але це, звичайно ж, не правило, а всього лише рекомендацiя фахiвцiв. У будь-якому випадку фундамент повинен володiти високою несучою здатнiстю i морозостiйкiстю. Те ж саме вiдноситься до балкона або крiвлi гаража, якщо вони плануються в якостi основи для зимового саду.

Необхiдно враховувати, що зимовий сад легше, нiж iнша частина будiвлi, тому при коливаннi грунту будинок i сад «всiдаються» нерiвномiрно. Це актуально, коли сад спирається на власний фундамент, а конструктивно прикрiплений до фасаду будинку. Деякi фiрми рекомендують використовувати плаваюче крiплення профiлю до стiни, для того щоб запобiгти руйнуванню стикiв. При цьому проводиться детальний статичний розрахунок, що визначає мiцнiсть передбачуваної прибудови. Важливий також розрахунок теплового балансу в зимовому саду, при якому враховується площа примiщення, розмiри i розташування
засклених прорiзiв, стулок, тепловiддача опалювальної системи, тепловтрати через огороджувальнi конструкцiї та багато iншого. Завдання цього розрахунку - добитися в зимовому саду комфортних умов для людей i рослин.

Вiд гаража до лазнi
Облаштування гаража i лазнi в прибудовах до замiського будинку також користується великим попитом у «реконструкторiв» житла. Пристроювати гараж до iснуючих будов дозволяється в тому випадку, якщо зовнiшнi стiни будiвлi зведенi з негорючого матерiалу, а найближчi вiконнi та двернi прорiзи перебувають на вiдстанi не менше нiж 2,5 м вiд гаража по горизонталi i не менше 2 м вiд коника гаражної даху. Бокси для мотоциклiв, побудованi з горючого матерiалу, повиннi знаходитися не ближче 5 м вiд вiкон, дверей або горючих стiн сусiдньої будiвлi.

Основнi труднощi при спорудженнi лазнi полягає в тому, що не так-то просто розкрити iснуючий фундамент i правильно закласти на тому ж рiвнi iнший, а прилаштувати до iснуючої стiни нову - майже завжди неможливо. Найчастiше будiвельникам доводиться робити мiж iснуючою будiвлею i пристроювати лазнею невелику сполучну вставку, що дозволяє трохи замаскувати примикання.

Переобладнати пiдвал пiд лазню ще складнiше. Так, органiзацiя вiдведення диму можлива шляхом споруди або нового димаря, що вимушує провести великi переробки в конструкцiях пiдлоги, стiн, стелi, покрiвлi, або входу в iснуючий димохiд з дотриманням правил, що також непросто. Ще одна проблема - тепло- i пароiзоляцiя iснуючого перекриття в тiй частинi будинку, пiд якою розмiститься майбутня лазня. Крiм того, якщо будинок не каналiзованi, пристрiй лазнi цiлком визначається можливiстю вiдвести стiчнi води.

Інодi фантазiї перебудовникiв не обмежуються лазнею. Прийнято вважати, що, якщо басейн не був передбачений початковим проектом будинку, його, швидше за все, не вдасться прибудувати до будинку. Але так буває далеко не завжди. У спецiалiзованiй будiвельнiй органiзацiї вам дадуть вiдповiдь, чи можна прилаштувати басейн до вашого будинку. І не виключено, що ця мрiя цiлком здiйсненна.
Зовсiм не обов'язково пристроювати басейн прямо до стiни будинку. Якщо площа дiлянки дозволяє, найкраще влаштувати теплий сполучний переход-галерею. Такий метод використовують i коли фундамент басейну не може безпосередньо прилягати до фундаменту iснуючого будинку. До того ж окремо стоять басейни, як правило, проектуються незалежно вiд будинку i є цiлим розважально-оздоровчий комплекс.

Щеплення вiд калiцтва
Вибiр варiанту, складнiсть i вартiсть перевлаштування будинку залежать вiд його реконструктивного запасу, тобто готовностi до тих чи iнших змiн. Роботи з реконструкцiї тим ефективнiше, чим бiльший резерв виявлений в структурi будинку. Але визначити цей резерв можна тiльки за наявностi проекту. Ось чому, купуючи готовий будинок, не забудьте отримати у продавця повний комплект проектної документацiї; щоб позбавити себе вiд додаткових труднощiв при реконструкцiї. У будь-якому випадку, плануючи трансформацiї, потрiбно добре розумiти, що серйозна перебудова може обiйтися дорожче, нiж будiвництво нового будинку.

Всiлякi прибудови до будинку краще робити в два етапи. Спочатку виконується фундамент прибудови, i лише через рiк виробляються всi iншi роботи. Це важливо, тому що якщо провести всi роботи за один сезон, то природнi усадки i деформацiї додаткової конструкцiї «потривожать» основну, що може призвести до виникнення трiщин i iнших дефектiв.

Не варто забувати, що успiшне проведення реконструкцiї можливе тiльки пiсля розробки вiдповiдного проекту, тому уникнути спiвпрацi з професiйними архiтекторами i будiвельниками в бiльшостi випадкiв не вдасться. На архiтекторiв не варто економити ще й тому, що перебудова може позбавити ваше родове гнiздо всiх естетичних достоїнств, зруйнувавши задум його проектувальника.
Наведемо характерний приклад. Коли до будинку прилаштовується веранда, вона покривається дахом, яка повинна мати соот-ветствующий нахил. Для цього потрiбно наполовину розiбрати дах будинку, врiзати в неї крокви даху веранди, а потiм всю цю об'єднану конструкцiю перекрити наново. Деяким «Самоделкин» лiнь переробляти дах за всiма правилами (додатковi витрати, час i т. П.), І вони заводять дах веранди пiд дах основної будови. І тодi будь-який, навiть самий симпатичний будинок перетворюється пiсля реконструкцiї в виродка, а «щеплення» вiд цього перетворення можуть зробити тiльки професiонали.

І останнє - перед початком «перезавантаження» будинку не забудьте узгодити в мiсцевих органах архiтектури та мiстобудування проект перепланування, а також отримати дозвiл на нове будiвництво або реконструкцiю, iнакше здiйснення вашої мрiї вийде за рамки закону. Усi матерiали за темою на www.zagorod.spb.ru

Павло ЧЕРНЯКОВ
10-05-2014, 16:31
145 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.