» » Доступне житло все бiльш недоступно без спецiалiзованих програмних рiшень

Доступне житло все бiльш недоступно без спецiалiзованих програмних рiшень

Будiвництво доступного житла на сьогоднiшнiй день є одним з прiоритетних завдань. Якщо в докризовий перiод будiвельнi компанiї займалися переважно реалiзацiєю проектiв з будiвництва житла бiзнес-класу i елiтного класу, то з настанням свiтової фiнансової кризи будiвництво об'єктiв даних сегментiв вiдiйшло на другий план. Попит на купiвлю нерухомостi бiзнес-класу i елiт-класу знизився i, вiдповiдно, їх зведення завмерло, а «економнi» квадратнi метри, так чи iнакше, залишилися затребуваними. Будiвництво доступного житла економ-класу пiдтримує держава i видiляє певнi кошти. Даний вид житла розрахований на надання його для вiйськових, їх сiмей i для iнших категорiй населення, якi потребують розселеннi з несприятливих мiсць проживання (старого житла, що не пiдлягає капiтальному ремонту i т.д.)
Здавалося б, що якщо є державна пiдтримка i фiнансування, то будiвництво житла економ-класу повинно якщо i не вестися повним ходом, то в усякому разi не зустрiчати на своєму шляху будь-яких перешкод, але це не зовсiм так. Перешкоди лагодять i рiзнi корупцiйнi зволiкання, i вiдсутнiсть грамотного ведення бiзнесу на будiвельних пiдприємствах. Нерiдкi випадки, коли всi бiзнес-процеси в будiвельних компанiях ведуться «на авось», без будь-якого впорядкування. Так, кошти на будiвництво об'єкта видiляються, але, в пiдсумку, їх або недостатньо, або вони у виглядi матерiалiв i устаткування «випаровуються». Перевiрити куплене кiлькiсть будiвельних матерiалiв з реально витраченими вкрай складно вручну, оскiльки будiвництво має величезнi масштаби. Вiдсутнiсть контролю залишає можливiсть нецiльового використання ресурсiв, витрачання матерiалiв i засобiв. Однак є компанiї, якi свiдомо пiдходять до ведення бiзнесу шляхом впровадження спецiалiзованих програмних рiшень i засобiв автоматизацiї. Пояснити це досить просто. Адже, дiйсно, перевiрити вручну де, хто, що i в якiй кiлькостi використав не за призначенням практично неможливо, але вибудувати деякi висновки шляхом елементарного зiставлення та наявностi мiнiмальних знань не складе труднощiв. Вiдповiдно, будiвельнi компанiї, що думають про перспективу розвитку i борються за свiй авторитет, не допускають недбалiсть у роботi i використовують спецiалiзоване ПО для упорядкування дiяльностi. За даними компанiї «АЛТІУС СОФТ» все бiльше будiвельних компанiй стали звертатися з метою купiвлi програми «АЛТІУС - Управлiння будiвництвом». За словами окремих представникiв будiвельних пiдприємств, тенденцiя «рахувати грошi» стала особливо актуальною в кризовий перiод. Тому важливо, що в програмi можливо розрахувати планову рентабельнiсть проекту, зiставити термiни i обсяги виконуваних робiт, здiйснювати фiнансове, календарне, ресурсне планування i безперервний контроль, точно проводити розрахунок податкiв i авансування пiдрядникiв, отримувати цiлий набiр звiтiв, вести документообiг на будiвельному пiдприємствi.
Питання про те, кому потрiбно спецiалiзоване ПЗ, має двi сторони медалi. З одного боку, засоби автоматизацiї необхiднi будiвельним компанiям для впорядкування їх дiяльностi та чiткої роботи, але, з iншого боку, основний iнвестор, а в даному випадку саме держава, потребує того, щоб в будiвельних компанiях впроваджувалися спецiалiзованi програмнi рiшення, щоб в будь-який момент часу можна було отримати звiт про виконану роботу i побачити реальнi показники. Врегулювати цi питання можна тiльки шляхом глобальної автоматизацiї галузей, до чого спостерiгається прагнення з боку уряду. За словами генерального директора компанiї «АЛТІУС СОФТ» Травкiна А.Л., мова йде не про те, щоб зобов'язати кожну будiвельну компанiю працювати з певною програмою для управлiння будiвництвом, а про людей, якi багато рокiв туляться в малогабаритних, некомфортних для проживання кiмнатах i думають чому ж саме їм випала така доля i приказка про те, що «обiцяного три роки чекають» набуває абсолютно прозорий сенс, з тiєю лише рiзницею, що три роки деколи переростають в десятки рокiв.
10-04-2016, 16:06
169 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.