» » Плануємо iнтер'єр першого поверху »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Плануємо iнтер'єр першого поверху »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Плануємо iнтер'єр першого поверху »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Одна з основних складових комфорту в замiському будинку - продуманiсть планувальних та iнтер'єрних рiшень. Причому господарям, особливо жили колись у тiсних квартирах, властива тяга до разюче вiдрiзняється вiд стандартiв мiського житла планувань: без тiсних прихожих i маленьких кiмнаток, з високими стелями, великою кiлькiстю природного свiтла, панорамним склiнням i декiлькома виходами з дому - в сад, на терасу та / або у дворик-патiо. Таким сподiванням багато в чому вiдповiдає об'єднання першого поверху в єдиний простiр. Але при цьому позначення окремих функцiональних зон - нагальна потреба, що вiдбивається на архiтектурному виглядi всiєї будiвлi.

Найперша вимога до будь-якого дому - вiдчуття комфорту, таке, щоб йти не хотiлося. При цьому архiтектори i дизайнери враховують безлiч чинникiв. Зонування здiйснюється згiдно вимогам ергономiки (рацiональне розмiщення предметiв меблiв, стелажiв, електроустаткування i iнших елементiв), з урахуванням природної освiтленостi; береться до уваги i те, наскiльки близькi за призначенням рiзнi зони будинку. Крiм того, розподiл на функцiонально рiзнi простору не може не бути пов'язаним з архiтектурою споруди - так чи iнакше, воно позначається на його зовнiшньому виглядi, або ж, навпаки, зовнiшнiй вигляд будiвлi вносить корективи у внутрiшнє планування.

Функцiя вирiшує все!

Кожного побутового процесу i заняттю в будинку вiдповiдає певна територiя. Її прикмета - обладнання конкретного призначення приладами i меблями вiдповiдно до архiтектурно-просторовими умовами, з тим щоб видiлений простiр було максимально «заточене» пiд той чи iнший вид дiяльностi або вiдпочинку. Зони вiдрiзняються по метражу i конфiгурацiї простору, за ступенем акустичної та вiзуальної iзоляцiї, iнтенсивностi природного i штучного освiтлення i т. Д.

Зони прийнято подiляти на особистi i загальсiмейнi. Общесемейной зонами користуються всi члени сiм'ї, по черзi або спiльно. До зон «для всiх» вiдносяться їдальня, вiтальня, камiнна, зона вiдпочинку, домашнiй фiтнес-центр i т. Д. Найчастiше в замiському будинку всi цi зони прагнуть розмiстити на першому поверсi, i дуже часто не вважають за потрiбне вiдгороджувати капiтальними стiнами одну зону вiд iншої.

Для кожного функцiонально значущого куточка не тiльки вибирають меблi, а й передбачають простiр для вiдкривання дверцят цих меблiв i дверей, що ведуть у примiщення, можливостi перемiщення людей i iншi моменти. Вiдстань мiж крайнiми до проходу предметами меблiв, що знаходяться в робочому положеннi, має бути не менше 30 см, якщо зоною користуються один-три людини, i не менше 50 см - якщо четверо i бiльше. Проходи мiж зонами повиннi бути шириною мiнiмум 50 сантиметрiв.

Що первинне: план простору або красивий фасад?

При створеннi проекту будинку оптимально вiдштовхуватися вiд запитiв i можливостей сiм'ї, зокрема вiд переваг у виборi матерiалу для будiвництва, що, в свою чергу, багато в чому визначає конструктивне рiшення будiвлi. Наприклад, якщо будинок цегляний, а перекриття робиться iз збiрних залiзобетонних плит (довжиною вiд 2,4 до 6 м), то в залежностi вiд довжини плит влаштовують несучi внутрiшнi стiни, якi повиннi мати вентиляцiйнi канали та димоходи.

При плануваннi житлового будинку необхiдно уважно розглянути всi аспекти його формування. Для правильного поєднання розмiрiв викреслюють спочатку план примiщень в масштабi 1:50 i тiльки пiсля цього фасад, продовжуючи пошуки i щось мiняючи i в планi будинку, i в лiнiях фасаду.

Архiтектори бiльшостi будiвельних компанiй чудово розумiють, що прагнення до iндивiдуальностi житла стало характерною рисою нашого часу i певною мiрою заохочують цю тенденцiю: перепланування примiщень допускається в бiльшостi сучасних проектiв замiських будинкiв. Особливо в цьому вiдношеннi хорошi варiанти, що не мають внутрiшнiх несучих стiн (наприклад, окремий випадок такого рiшення - проект, де перекриття тримаються на балцi, перекинутої через сталеву стiйку, встановлену в коморi). Вiдсутнiсть внутрiшнiх несучих стiн дозволяє вiльно варiювати розмiри i функцiональне зонування примiщень.

Виглянь у вiконце ...

Ще один прийом, неабияк полегшив завдання об'єднання простору для архiтекторiв, - це засклений фасад. Вiдомо, що вiкна - де i як вони розташованi, їх розмiри та iн. - Мають величезне значення при зонуваннi.

Скажiмо, якщо в об'єднаному просторi першого поверху мало вiкон по фасаду, навряд чи буде приємно сидiти в зонi їдальнi, яка впритул примикає до глухої стiни i потрапляє в тiньову область мiж свiтловими потоками з вiкон, що по сторонам. Свiтлопрозорi огороджувальнi конструкцiї, як правильно слiд називати повнiстю заскленi фасади, геть знiмають цю проблему з порядку денного. Будiвлi з великою площею зовнiшнього склiння з'явилися ще на початку XIX столiття. Столiття по тому ця тема знайшла вiдображення у творчостi Ле Корбюзьє. Генiальний архiтектор проектував такi споруди i в своїх «П'яти тезах про архiтектуру» вiдзначав, що фасад в цьому випадку втрачає несучi здiбностi, i вiкна можуть тягнутися на будь-яку довжину, незалежно вiд внутрiшнього членування будiвлi.

Широке склiння фасаду будiвлi активно практикується в росiйському приватному житловому будiвництвi. При цьому фасаднi конструкцiї з системних профiлiв можуть мати як видимi елементи крiплення (стiйко-ригельнi i модульнi системи), так i прихованi (структурне склiння). Існує також промiжний варiант, коли на фасадi будiвлi присутнi тiльки горизонтальнi або вертикальнi членування з алюмiнiєвих профiлiв.

Традицiйне ригельно-стоєчне склiння з профiлем на зовнiшнiй частинi фасаду дешевше, нiж так зване структурне, без профiлю. Проте останнє виїгришней в архiтектурному планi, тому що пiдсилює враження цiлiсностi фасаду: на зовнiшнiй частинi видно лише скло й заповненi силiконом шви, якi можуть бути одного кольору зi склом.

Планарне (безпрофiльної) склiння фасадiв будiвель - принципово нове слово в технологiї виробництва та реконструкцiї фасадiв замiських будинкiв. Такi конструкцiї називаються спайдер-системи. Вони крiпляться з певним iнтервалом на опорах каркаса будiвлi або на власнiй сталевий подконструкции (сталевому каркасi, системi тросiв i розтяжок) за допомогою точкових елементiв з легованої сталi.

Який би варiант склiння не був обраний, завдання подiлу на зони об'єднаного першого поверху такий вибiр iстотно спростить. Залишиться тiльки пiдкреслити функцiю кожного окремого куточка, користуючись тим чи iншим прийомом.

Роздiляй i володарюй

Найчастiше на єдиному просторi першого поверху передбаченi всi загальсiмейнi зони: спiлкування та вiдпочинку з диваном та крiслами для всiх членiв сiм'ї; кухня, їдальня, зимовий сад, спортивний куточок i т. д. При цьому, як правило, кухню не вiдривають вiд їдальнi; iнший усталений тандем - домашнiй фiтнес-зал i санвузол. Вiтальню прийнято влаштовувати поруч з їдальнi або ж iз зимовим садом, якщо такий в будинку є.

Для того щоб пiдкреслити «самiсть» кожної функцiональної зони, вироблена безлiч прийомiв. Найпоширенiшi з них i подразумевающие створення будь-яких конструкцiй - це зведення перегородок мiж зонами (повних, тобто що доходять до стелi, i неповних), створення подiумiв i рiзнорiвневих стель.

Перегородки можуть бути як непрозорими (найчастiше це гiпрочние конструкцiї), так i зi скла. Останнi бiльш прийнятнi, оскiльки, з одного боку, свiтлопроникнiсть i не завдають шкоди об'єднаному простору, з iншого - не пропускають запахи i звуки, що особливо актуально для кухнi.

Для зручностi обiдню зону часто об'єднують з кухнею, користуючись як роздiльник всерединi цього простору стiйкою з шаф i полиць. У їдальнях часто роблять подiуми; нерiдко застосовується поєднання подiуму i повторює його конфiгурацiю разноуровневого стелi. Пiдняти пiдлогу або ж, навпаки, зробити його трохи нижче, нiж в усьому iншому примiщеннi, можна i в камiннiй зонi, i в зонi вiдпочинку.

У планувальному вiдношеннi загальна кiмната може трансформуватися за допомогою складних або розсувних перегородок. Такий варiант значно пiдвищує комфорт проживання i покращує естетичну виразнiсть iнтер'єру.

В якостi роздiльникiв простору можуть виступати колони, в тому числi i з вбудованими предметами iнтер'єру. Наприклад, можлива колона з камiном.

Крiм конструктивних роздiлень iснує розподiл вiзуальне. Тут архiтектура виявляється дещо не при справах - «працює» виключно дизайн. Основний прийом - використання рiзних матерiалiв або одного i того ж матерiалу, але рiзних кольорiв та фактур. Наприклад, викладаючи пiдлоги плиткою або паркетом, зону вiтальнi або їдальнi можна позначити зовсiм несхожим на iншi малюнком, так що навiть за вiдсутностi меблiв вона буде вiдокремленою. Величезне значення мають освiтлення, декор стiн i меблi.

Перший поверх замiського будинку - примiщення незвичайне. У ньому прийнято робити додатковi входи i виходи, з тим щоб була можливiсть потрапити, наприклад, з кухнi на засклену веранду, а з вiтальнi - на вiдкриту терасу з басейном. Всi цi моменти повиннi бути продуманi на етапi проектування.
Джерело: Портал zagorod.spb.ru
20-03-2016, 04:26
188 просмотров
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.